Polkadot Thousand Validators Program

Program Nominations

Data on this page is cached in the past 30 minutes. Official data source: https://polkadot.w3f.community/nominators

Nominators

4

Total Bonded

37,894,968

Nominated Validators

20

Average Allocation

1,894,748

Nominator
Bonded Amount
Validator Count
Average Allocation
Validator List
14Ns6kKbCoka3MS4Hn6b7oRw9fFejG8RH5rq5j63cWUfpPDJ 20,126,781 10 1,875,340
16GMHo9HZv8CcJy4WLoMaU9qusgzx2wxKDLbXStEBvt5274B 10,675,713 5 1,875,202
13yk62yQYctYsRPXDFvC5WzBtanAsHDasenooLAxKvf5bNkK 4,899,900 2 1,875,166
12RYJb5gG4hfoWPK3owEYtmWoko8G6zwYpvDYTyXFVSfJr8Y 2,192,574 1 1,875,166